Selecteer een pagina

Deelnemen?

Aan deelname zijn voorwaarden verbonden. Check ze hieronder.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Stichting Rook & Roll Fest zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met deelnemers van het evenement worden gesloten.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het deelnemen aan het evenement, ongeacht hoe die tot stand komt. Door definitieve opgave als deelnemer via het inschrijfformulier en/of betreding van de locatie van het evenement gaat de deelnemer akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
1.2 De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De deelnemer verklaart zich door het aangaan van de overeenkomst met Stichting Rook & Roll Fest op voorhand ook met die huisregels akkoord te gaan.
1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Deelnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.
1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 2 Aanmeldingen/ Boekingen standplaats

2.1 Aanmeldingen dienen via het online inschrijfformulier te worden gedaan.
2.2 Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven. De organisatie doet haar uiterste best hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat alle wensen worden ingewilligd.
2.3 Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd door de organisatie.
2.4 Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname. Pas na schriftelijke bevestiging en voldoening van de factuur is het recht op een plaats definitief en bindend.
2.5 De activiteit of het product waarmee u zich inschrijft is gelijk aan wat u op het festival aanbiedt. Zo kan de organisatie in de gaten houden of het aanbod gevarieerd is. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld, dient u daar toestemming voor te vragen aan de organisatie tot 30 dagen voorafgaand aan het festival.
2.6 Het is niet mogelijk van kraamplaats te delen of ruilen zonder toestemming van de organisatie.

 

3. Annulering

3.1 Annulering dient schriftelijk of per mail en gedateerd te gebeuren.
3.2 Bij annulering van deelname tot 14 dagen voor aanvang van het festival wordt u 50 % van het factuurbedrag in rekening gebracht. 
3.3 Annulering later dan 14 dagen voor aanvang van het festival kost 100% van het factuurbedrag. 

 

Artikel 4. Tijdens het festival

4.1 Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft via het aanmeldformulier is gelijk aan het gepresenteerde dat op het festival wordt aangeboden. Indien gewenst wordt wijzigingen aan te brengen dient dit vooraf overlegd met en goedgekeurd te worden door de organisatie.
4.2 Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, aankleding en voorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers, e.d. is niet toegestaan.
4.3 Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.
4.4 Indien een deelnemer een uur voor aanvangstijd van het evenement niet is verschenen dan vervalt de deelname en wordt het deelnamebedrag niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.
4.5 Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
4.6 Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen kraam. Er mag niet onderling geruild worden, tenzij de organisatie hiervoor toestemming geeft.
4.7 De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.
4.8 In geval van bakken, braden en/of frituren dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel (en/of –deken). Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
4.9 Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen of handschoenen gedragen te worden. (Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes).
4.10 Op het terrein is gebruik van LPG, anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig, ten strengste verboden. Met uitzondering van goedgekeurde foodtrucks. Foodtrucks
daarentegen hebben wel toestemming van de organisatie om op gas te koken. Hiervoor dien je als foodtruck eigenaar wel te voldoen aan de gestelde eisen van de brandweer inzake brandveiligheid.
4.11 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
4.12 Verkoop van alcoholische dranken is niet toegestaan.
4.13 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele belastingen en boetes (lees: boetes van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en/ of Dienst Drank- & Horecawet ).

 

Artikel 5: Stroomafname

5.1 De organisatie levert stroom tot 750 watt. Indien er meer stroom nodig is zal de organisatie dit leveren op aanvraag. De kosten hiervan zijn worden vooraf doorgesproken.
5.2 Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroomgebruik (aangegeven in wattages) en opgave van het aantal te gebruiken apparatuur.
5.3 Op basis van de aangegeven informatie zal het aantal stroompunten (stekkers) worden klaargelegd door de organisatie.
5.4 Indien er vooraf (binnen de aangegeven termijn) geen stroomgebruik wordt opgegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om geen stroom aan te bieden.
5.5 Indien op de dag van het evenement blijkt, dat de deelnemer geen stroom meer nodig heeft, dan is het niet mogelijk om de reeds betaalde stroomkosten geretourneerd te krijgen.
5.6 Indien er door overmacht tijdelijk geen stroom geleverd kan worden op de dag(en) van het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.

 

Artikel 6: Logistiek

6.1 De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouwtijden en aan de route die door de organisatie gegeven is.
6.2 Deelnemers dienen zich voorafgaand aan betreding van het evenemententerrein eerst te melden bij een lid van de crew om te horen of er openstaande betalingen zijn. Indien dit het geval is dient u deze eerst te voldoen voordat u mag deelnemen aan het evenement. Indien alle betalingen zijn voldaan volgt u de instructies op van de medewerker, en wordt uw standplaats toegewezen.
6.3 Vervoersmiddelen mogen alleen op het terrein staan om te lossen en te laden. De tijd hiervoor bedraagt maximaal een uur. U dient na het laden/lossen uw vervoersmiddel direct van het terrein te rijden volgens de aangewezen route.
6.4 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen (bijv: boetes voor foutief parkeren, e.d.).
6.5 De deelnemer volgt te allen tijde de instructies op van de organisatie van het evenement. Indien dit niet gebeurt dan kan er tot uitsluiting, zonder retournering van het deelnamebedrag, besloten worden van deelname af te zien en uw toegang tot het terrein te weigeren.
6.6 Het is niet mogelijk uw vervoersmiddel op het terrein te parkeren. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving beschikbaar
6.7 De deelnemer dient stapvoets op het terrein te rijden en de instructies van medewerkers en/of verkeersbeveiliging op te volgen.
6.8 Uiterlijk een uur na afloop van het evenement dienen de kramen opgeruimd te zijn en al het afval in dichte vuilniszakken weggebracht te zijn naar de afvalcontainers.

 

Artikel 7: Gedragseisen

7.1 Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van het evenement wordt bemoeilijkt, dan kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het deelnamebedrag.
7.2 Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
7.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van het festival de kramen op te ruimen.
7.4 Laat geen rommel achter. Maak gebruik van vuilniszakken. Laat ze achter bij een van de afvalcontainers die op het terrein staan. Lege flessen (en ander glaswerk) dient men zelf mee te nemen.
7.5 Er mag geen schade en/of wijzigingen worden toegebracht aan het terrein, de kramen, de gebouwen, aankleding en de groenvoorzieningen op het terrein.

 

Artikel 8: Overige voorwaarden

8.1 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan het festival.
8.2 Bij algehele aflassing vooraf van het evenement wegens onvoorziene omstandigheden (overmacht) worden het deelnamebedrag en overige gemaakte kosten niet geretourneerd of vergoed.
8.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
8.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
8.5 De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per evenement te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.
8.6 De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de deelnemer en de organisatie bestaat is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. De organisatie is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

Stichting Rook & Roll Fest

Rook & Roll Fest